438.7875 -7

Thanks to VK3TE and the Radio Amateur Society of Australia (RASA)